Uluslararası İlişkiler Lisans Programı 2013-2016 Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

IR101 - Dünya Tarihi I
Uluslararası İlişkiler sahasında profesyonel çalışma yapabilmek için kişinin iyi bir tarih anlayışı ve şuuru olmalıdır. Bu amaçla açılan bu ders, Sümer medeniyetinden başlayarak Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetleri kronolojik bir sıra içinde öğrencilere öğretecektir.

IR102 - Dünya Tarihi II
Uluslararası İlişkiler sahasında profesyonel çalışma yapabilmek için kişinin iyi bir tarih anlayışı ve şuuru olmalıdır. Bu amaçla açılan bu ders, Bilim Devriminden günümüze kadar geçen süreçte yükselen medeniyetleri kronolojik bir sıra içinde öğrencilere öğretecektir

IR110 - Politikaya Giriş
Bu ders ana olarak siyasetin nasıl işlediğini ve siyaset biliminin bu işleyişe nasıl açıklamalar getirdiğini kapsamaktadır. Dersin altbaşlıkları ideolojileri, anayasaları, siyasi kültürleri, siyasi partileri, seçimleri, devlet organlarını ve uluslararası ilişkileri incelemektedir.

IR112 - Politik Psikoloji
Bu ders politik psikoloji bakış açısından kimlik, grup davranışı, liderlik kültleri, oy verme davranışları, medya etkisi, etnik çatışma, milliyetçilik, toplumsal hareketler, terörizm, uluslararası güvenlik ve çatışmaların çözümü gibi başlıklar hakkında derinlemesine incelemeler ve açıklamalar içermektedir.

IR201 - Uluslararası Politika
Ders öğrencilere uluslararası sistemler, dış politika yönelimleri, diplomasinin amaçları ve araçları, dış politika çıktıları, devletler arasındaki etkileşimler konusunda bilgi vermektedir.

IR204 - Uluslararası İlişkiler Teorisi
Uluslararası İlişkiler teorileri, realism, neo-realizm, neo-liberalizm, İngiliz Okulu, inşaacılık, Uluslararası Politik İktisat teorileri, alternatif yaklaşımlar, metodolojik tartışmalar

IR205 - Uluslararası Örgütler
Bu derste, uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde ve halihazırdaki küreselleşmedeki rolleri incelenecektir. Daha sonra önemli IGO ve NGO’lar ve küresel ve bölgesel uluslararası örgütler başta, BM, NATO, DB/İMF (ikizler), Mercosur, APEC ve AB olmak üzere daha ayrıntılı ele alınacaktır.

IR207 - Avrupa Siyasi Tarihi I
1814 Viyana Kongresi’nden başlayarak 19. yüzyılda Avrupa güçleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir. Avrupa’nın büyük güçlerinin Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili politikaları ve bu politikaları etkileyen faktörler incelenmektedir. Avrupa’daki siyasi gelişmeler ve ideolojik hareketler, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki reform hareketleri, 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasındaki diplomatik ilişkiler ve 1. Dünya Savaşı’na neden olan gelişmeler ele alınmaktadır.

IR211 - Uluslararası Siyasi İktisat
Bu ders, dış ticaret, gelirin dağılımı, ekonomik bütünleşme ve siyasi sonuçları ve teknolojinin dış ticaret üzerindeki etkilerini incelemektedir. Buna ek olarak, uluslararası ekonomik kuruluşlar ve bu kuruluşların Güney-Kuzey ilişkilerine etkileri analiz edilmektedir.

IR212 - Araştırma Yöntemleri
Ders öğrencileri araştırma dizaynı, araştırma sonuçları, araştırma teknikleri, literature taraması, ölçme, örnekleme, saha çalışması, veri analizi ve sunumu konusunda bilgi sahibi yapmaktadır.

IR214 - Avrupa Siyasi Tarihi II
Diplomasi Tarihi II 19. ve 20. yüzyılın önemli siyasi gelişmelerini kapsamaktadır. Ders, Osmanlı Diplomasini Doğu Sorunu çerçevesinde ele almaktadır. Böyle bir giriş Balkanlar ve Ortadoğu’daki siyasi gelişmelerin altyapısını ortaya koymaktadır.

IR216 - Siyasi Düşünceler Tarihi
Bu ders çoğunlukla teori düzeyinde gerçekleşecektir. “Siyasi”’nin anlamını ve uygulamalarını inceleyen siyasi teori hakkında sorular sorulacak ve bu sorulara çeşitli teorilerin verdiği alternatif cevaplar incelenecektir.

IR231 - Bölüm İngilizcesi I
Bu derste gazete okumaları yapılacak ve İngilizce yayımlanan ve uluslararası saygınlığı olan gazetelerden her hafta seçilecek haber-analiz yazıları öğrencilere okutulacaktır. Ayrıca bir kaç derste de İngilizce yazı yazma alıştırmaları hazırlanacak ve bilhassa başvuru mektubu gibi konularda çalışmalar yapılacaktır.

IR232 - Bölüm İngilizcesi II
Gündemde var olan uluslararası siyasi, ekonomik ve toplumsal olayları İngilizce yayımlanan ve tüm dünyada takip edilen gazetelerden seçilen haber-analiz yazıları öğrencilerle işlenecektir. İlaveten, belirli aralıklarla derste İngilizce yazı yazma araştırmaları gerçekleştirilecektir.

IR301 - Uluslararası Hukuk I
Bu ders, öğrencilere uluslararası hukuk sisteminin yapısını, temel prensiplerini, normlarını, kurumlarını, uluslararası ve yerel hukuk arasındaki ilişkiyi inceleyen uluslararası kamu hukukuna giriş dersi niteliği taşımaktadır. Uluslararası Hukuk’un kaynağı ve doğası, uluslararası hukukun tarihi ve teorisi, anlaşmalar, devletler ve hükümetler ve uluslararası örgütler gibi konular ele alınmaktadır.

IR302 - Uluslararası Hukuk II
Bu ders, INT 301 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Devletlerin yasal kişiliklerinin özellikleri, ülkenin içerisindeki ve dışarısındaki bireylerle ilişkileri ve deniz, hava ve uzay hukuku gibi konular ele alınmaktadır.

IR303 - Türk Dış Politikası I
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında izlenen Türk Dış Politikası, Soğuk Savaş yılları arasındaki temel dış politika konuları, Türk dış politikasını bu dönemde etkileyen faktörler, Türk diplomasisinin özellikleri Türk Dış İşleri Bakanlığı’nın yapısı ve organizasyonu incelenmektedir.

IR304 - Türk Dış Politikası II
Derste, 1960'tan günümüze Türk dış politikası incelenmektedir. Türkiye’nin bu dönemde, Avrupa, ABD, Güney Amerika, Ortadoğu, Rusya ve Uzakdoğu ile ilişkileri ele alınmaktadır. Türkiye'nin dış politikası, Soğuk Savaş döneminde Göreceli Özerklik zamanı , Batı Bloku'u ve ardından Küreselleşmenin Yörüngesinin etkisinde kaldığı zaman dilimlerine ayrılarak işlenecektir.

IR307 - Ortadoğuda Güncel Siyaset
Ortadoğu’nun siyasi tarihi, kültürel temelleri, sosyo-ekonomik yapısı, Arap devletleri, İsrail, İran, Ortadoğu’daki güncel olaylar.

IR314 - Rusya ve Sovyetler Birliği'nin Tarihi ve Politikaları
Ders iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Birincisinde Rusya İmparatorluğu tarihinin kısa bir tekrarının ardından Sovyetler Birliği tarihi şu sıra içinde incelenmektedir: Devrim yılları, Yeni Ekonomi Politikası, Kolektifleştirme ve Birinci Beş Yıllık Plan, Stalinizm ve Terör, İkinci Dünya Savaşı, Hruşçov-Brejnev ve Gorbaçov Dönemleri. İkinci parçada ise Sovyetler Birliğinin çözülme ve yeni Rusya Federasyonu'nun bağımsızlığını perçinleme dönemlerindeki önemli sorun ve yeniden yapılanma alanlarına değinilerek şu başlıklarda çalışmalar yapılmaktadır: Millet, Milliyetçilik ve Rus Devleti, Çok Partili Sisteme Geçiş, Rusya'nın Savunma ve Dış Politikaların Oluşumu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Sovyet Mirası, Yeltsin'den Putin'e Demokrasi.

IR333 - Bölüm İngilizcesi III
Bu derste gazete okumaları yapılacak ve İngilizce yayımlanan ve uluslararası saygınlığı olan gazetelerden her hafta seçilecek haber-analiz yazıları öğrencilere okutulacaktır. Ayrıca bir kaç derste de İngilizce yazı yazma alıştırmaları hazırlanacak ve bilhassa başvuru mektubu gibi konularda çalışmalar yapılacaktır.

IR334 - Bölüm İngilizcesi IV
Uluslararası medyada saygın bir yer edinmiş İngilizce yayımlanan gazetelerden her hafta yakın tarihte gündemin içerisinde yer almış bir konuyla ilgili haber-analiz yazısı öğrencilerle işlenecektir. Ek olarak, derslerde işlenen konuyla ilgili İngilizce yazı yazma alıştırmaları yaparak öğrencilerin yazınsal ifade gücü geliştirilecektir.

IR405 - Amerikan Dış Politikası
Ders, Amerikan dış politikasının tarihine, özelliklerine ve dinamiklerine odaklanmaktadır. Buna ek olarak, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan küresel rolü ışığında ABD dış politikasının hedefleri değerlendirilmektedir. Soğuk Savaş esnasında ABD dış politikasının oluşumuna katkıda bulunan dış ve iç etkilere özel vurgu yapılmaktadır.

IR408 - Küresel Politikada İnsan Hakları
Bu ders, insan haklarının tarihsel altyapısından günümüze kadar olan temellerini ve gelişimini kapsar.

IR421 - Balkan Tarih ve Siyaseti
Bu ders Balkanların 20. Yüzyıl tarihi ve siyasi gelişmelerini kapsamaktadır. İlerleyen zamanlarda Balkanlarda siyasi ve ekonomik bunalımların doğurduğu etnik sorunların, nasıl yeni ulus-devletlerin oluşumuna sebebiyet verdiği işlenecektir. Yugoslavya'nın bölünüşü ile başlayan farklı politik oluşumlar dersin önemli bir kısmını oluşturacaktır.

IR424 - Avrupa Birliği
Ders Avrupa bütünleşmesine ve AB’nin ortaya çıkışına ışık tutatcaktır. Derste AB’nin temel özellikleri, tarihçesi, AB kurumsal yapısı ve politikaları ele alınacaktır.

IR435 - Bölüm İngilizcesi V
Bu derste gazete okumaları yapılacak ve İngilizce yayımlanan ve uluslararası saygınlığı olan gazetelerden her hafta seçilecek haber-analiz yazıları öğrencilere okutulacaktır. Ayrıca bir kaç derste de İngilizce yazı yazma alıştırmaları hazırlanacak ve bilhassa başvuru mektubu gibi konularda çalışmalar yapılacaktır.

IR436 - Bölüm İngilizcesi VI
Gündemde var olan uluslararası siyasi, ekonomik ve toplumsal olayları İngilizce yayımlanan ve tüm dünyada takip edilen gazetelerden seçilen haber-analiz yazıları öğrencilerle işlenecektir. İlaveten, belirli aralıklarla derste İngilizce yazı yazma araştırmaları gerçekleştirilecektir.

Seçmeli Dersler

- Serbest Seçmeli

IR310 - Dış Politika Analizi
Bu ders iki ayrı modülden oluşmaktadır. Birinci kısımda dış politika analizinin teorik çerçevesi liderlik, politik kültür ve analiz kademeleri gibi başlıklara odaklanarak derinlemesine incelenmektedir. İkinci kısım ise birçok ülkenin içinde bulunduğu vaka incelemelerinden oluşmakta, bu ülkelerin etraflarındaki dünyayı nasıl algıladıkları ve buna göre dış politikalarını nasıl belirlediklerini ön plana çıkarmaktadır.

IR312 - Jeopolitik
Soğuk Savaşın bitmesi ile birlikte jeopolitik alanına artan bir ilgi olduğu gözlemlenmektedir. Bu dersin ilk yarısında Kjellen, Ratzel, Mackinder, Mahan, Haushofer ve Bowman’ın eserlerini eleştirel olarak inceleyeceğiz. İkinci yarıda ise, jeopolitik alanının İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı gelişmeleri, Soğuk Savaş sonrasına özel bir önem vererek ele alacağız. Son olarak da, bu bilgiyi Türkiye ve komşularına uygulama çabası içine gireceğiz.

IR315 - Uluslararası Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar
Bu derste, güvenlik kavramının ortaya çıkışı, seküritizasyon ve deseküritizasyon kavramları eleştirel bir biçimde incelenecektir. Daha sonra, terörizm, nükleer yayılma, yoksulluk ve çevre felekatleri gibi güncel güvenlik riskleri ele alınacaktır.

IR320 - Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs
Bu ders öğrencilere bir jeo-politik bir perspektif içinde Ege ve Kıbrıs konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşmazlık hakkında temel sunarak başlar ve daha sonra anlaşmazlığın ayrıntıları üzerine hareket eder. Cumhuriyetin kuruluşundan yanı sıra yıkım ve 1974 Türk müdahalesine, Türk cemaatine karşı yapılan Yunan şiddetine, Kıbrıs sorununun bütün aşamaları incelenecektir. Daha sonra Cuellar Planı,Butros-Gali Fikirleri ve Annan Planı gibi çözüm önerileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Daha sonra Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege anlaşmazlığı ele alınacaktır. Karasuları, hava sahası, Yunan adalarının askerden arındırılmış statüsü ve adalar, komşu adalar ve durumu belirsiz çok sayıda adacıklar gini anlaşmazlık unsuru olan öğeler ayrıntılı işlenecektir. Ders gelecekte Ankara ile Atina arasındaki senaryolar hakkında genel bir bakış ile sona erer.

IR401 - Diplomatik Yazışma I
Derste öğrencilere, diplomatik teamüller ve protokol kurallarına ek olarak Türk Dışişleri Bakanlığı giriş sınavlarına hazırlık amacıyla, yazım teknikleri ve diplomatik terminoloji öğretilmektedir.

IR403 - Teori ve Pratikte Diplomasi
Ders öğrencilere teorik ve pratikte diplomasiyi tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders tarihi bir bakış açısından diplomasi özelinde teorik argümanları incelerken pratikte diplomasi konusunda bilgi verir.

IR404 - Diplomatik Yazışma II
Bu ders, INT 401 kodlu dersin devamı niteliğindedir.Derste öğrencilere, diplomatik teamüller ve protokol kurallarına ek olarak Türk Dışişleri Bakanlığı giriş sınavlarına hazırlık amacıyla, yazım teknikleri ve diplomatic terminoloji öğretilmektedir.

IR406 - Dünya Politikasında Güncel Olaylar
Arap isyanları, İran nükleer krizi, İsrail-Filistin sorunundaki güncel gelişmeler, Türk dış politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Rusya’daki güncel gelişmelre, ABD hegomonyası, Çin ve Hindistan’ın yükselişi

IR407 - Karşılaştırmalı Siyaset
Bu dersin ilk yarısında karşılaştırmalı siyaset biliminin gelişimi tartışılacak ve karşılaştırma yöntembilimi incelenecektir. İkinci yarıda ise farklı alanlarda öğrencilerin katkıları ve ilgileri de gözönüne alınarak refah devleti, parti yapıları, seçim sistemleri, uniter-federal devlet yapıları, politik ekonomi gibi alanlarda alan araştırmaları ele alınacaktır.

IR409 - Çin: Geçmiş ve Bugün
Bu ders öğrencilerin Çin uygarlığının gelişimini daha iyi öğrenebilmeleri amacı ile Çin hanedanlarının kronolojik bir çekilde incelenmesi ile başlamaktadır. Dersin ağırlık noktası ise Çin'in 20. yüzyıl tarihine verilmiştir.

IR411 - Avrupa Birliği'nin Dış Politikası
AB’nin tarihi hakkında bilgi sahibi olan Uluslararası İlişkiler öğrencileri, bu derste AB’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası ve AB’nin dünyanın diğer bölgeleri ile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

IR413 - Rusya Tarihi
Kiev Rus'undan başlayarak, kronolojik sıra içinde Altınordu, Moskova, Romanov, İmparatorluk Rusya'sı ve ardından Bolşevik İhtilali, Sovyetler Birliği ve Soğuk Savaş dönemleri bu dersin içerdiği bazı başlıklardır. Bu başlıklar altında, entelektüel hayat, önemli savaşlar, iz bırakan dönüşümler, fikir akımları, milliyetler meselesi gibi konular incelenek ve öğrencilerin bugünkü Rusya'yı ve Rusları daha iyi anlamaları için gerekli olan arkaplan verilecektir.

IR415 - Uluslararası Politikada Etnisite ve Milliyetçilik
Derste millet, etnisite, milliyetçilik gibi temel kavramlar incelenmekt, bu kavramların tarihi perspektifte gelişimi ve değiişimine odaklanılmakta ve çeşitli vaka çalışmaları tartışılmaktadır.

IR417 - Uluslararası Kriz Yönetimi
Krize dönüşmüş örnek uluslararası ve devlet içi çatışmaların analizi be bu krizlerin yönetimi ve çıkarılabilcek dersler dersin kapsamı içerisindedir.

IR418 - Rus Dış Politikası: Güncel Sorunlar
Bu ders Rus dış politikasının tarihi, ideolojik ve "büyük güç" perspektiflerinden bir incelemesidir. Bu perspektiflerin her birinde iç politika dinamiklerinin yanında bölgesel ve küresel gelişmelerin Rus dış politikasının şekillerindirilmesine olan etkisi incelenmektedir.

IR419 - Ortadoğu'da Savaş ve Barış
Savaşın ve çatışmanın nedenlerini ve bölgesel politikaya dair sonuçlarını tartışmak. Ortadoğu'da savaş ve barış dönemlerini bölge içi ve bölge dışı ülkelerin dış politika amaçları ile ilişkilendirmek. Soğuk savaş döneminin bölgedeki huzur ve çatışma süreçlerine etkisini göstermek.

IR420 - Çatışma Çözümü: Türkiye
Bu giriş dersi, Türkiye’nin yalnızca coğrafi olarak değil, tarihi, etnik, kültürel, dini, ekonomik gibi bir çok kanalla bağlantılı olduğu dünyanın geniş bir bölgesini incelemektedir.

IR422 - Yükselen Çin: Çin'in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler
Bu ders iki modülden oluşmaktadır. Birinci modülde Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi yapılmakta, milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refah gibi başlıklar etrafında tartışmalar açılmaktadır. İkinci bölümde ise daha ziyade Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanlarına ağırlık verilmekte ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesine yer verilmektedir.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

ECON 101 - İktisada Giriş I
Bu derste talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş yapılmaktadır. Monopol ve tam rekabet gibi, seçilmiş mikro ekonomik problemler incelenmektedir. Aynı zamanda kaynak dağıtımı ve gelir dağılımındaki fiyatların rolü gibi değişik konulara değinilmektedir.

ECON 102 - İktisada Giriş II
Bu ders GSMH, işsizlik, enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin milli hasıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile analiz edilmektedir.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bunlar arasında okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesini içerir. Bunlara ek olarak dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı dersin önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
Bu ders, daha ileri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesini kapsar. Bunlara ek olarak da araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı dersin önemli konularıdır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG202 - Akademik İngilizce IV
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

LAW 111 - Hukuka Giriş
Hukukun temel kavramları, diğer sosyal düzen kuralları ile ilişkisi, hukukun tanımı, kamu hukuku ve özel hukukun alt dalları, Türk yargı örgütü, dava türleri

SOC 101 - Sosyolojiye Giriş
Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; Sosyolojik açıklamlar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları,toplumsallaşma ve toplumsal etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar; Eşitsilik, yoksulluk; toplumsal kimlik; ırk ve etnisite ve cinsiyet; toplumsal kontrol

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.